Thursday, October 22, 2009

KULIAH 8: KAEDAH PENULISAN NOTA KAKI DAN BIBLIOGRAFI

FUNGSI NOTA KAKI
Memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang dirujuk.
Kaedah yang ada : The Chicago Manual Style, Turabian Style, American Psycological Association (APA), Moden Language Association of America (MLA) dan Gaya Dewan.

PERANAN NOTA KAKI
Memberi maklumat lengkap tentang sumber rujukan – buku, majalah, tesis, makalah, internet, jurnal dll.
Membuat rujukan silang (cross reference) iaitu memaklumkan pembaca bahawa perkara yang sama dibincangkan dalam halaman atau bab lain dalam buku yang sama
Untuk memberi komen dan pandangan
Memberikan rujukan tambahan
Memindahkan petikan langsung dari teks ke nota kaki, untuk mengelakkan gangguan dalam teks.

FUNGSI BIBLIOGRAFI
Bibliografi – maklumat lengkap tentang bahan rujukan yang digunakan untuk menghasilkan penulisan- bahan utama yang telah dirujuk, bahan tambahan bacaan yang relevan, memberi penerangan ringkas tentang bahan dirujuk.
Kaedahnya Chicago Manual, turabian, APA, MLA dan Gaya Dewan.

PEMBAHAGIAN BIBLIOGRAFI
Rekod rasmi yang tidak diterbitkan
Rekod rasmi yang diterbitkan
Dokumen peribadi
Surat khabar dan majalah
Senarai buku dan artikel
Bahan-bahan umum

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)
Nyatakan nama keluarga pengarang, tahun buku diterbitkan dan halaman buku dalam kurungan.
Mengurangkan ruang dan maklumat tidak perlu dinyatakan dalam nota kaki.
Maklumat lengkap dalam bibliografi yang disusun mengikut abjad
Nota kaki yang ditulis digunakan sebagai rujukan tambahan tentang isu yang dibincangkan dlm teks, istilah, rujuk bahan bacaan lain.
Nota kaki juga disebut Notes dan ditempatkan di akhir penulisan ditulis langkau dua baris dan ayat pertama dimulakan dengan paragraf dengan lima bar ke dalam dari sebelah kiri.
contoh:
Menurut Bassett (1960), kegiatan pedagang negeri dapat dikesan di Negeri-negeri Melayu sejak awal abad ke-17 Masihi (hlm.16). Pedagang negeri juga dikenali sebagai pedagang persendirian dan mereka berdagang di luar bidang kuasa Syarikat Hindia Timur Inggeris (Furber, 1951,hlm. 33). Aktiviti mereka di Semenanjung Tanah Melayu tertumpu di Kedah, Pahang, Johor, Selangior dan Linggi 1. Antara pedagang negeri yang terkenal pada tahun 1970-an dan 1780-an ialah Francis Light, James Scott dan Thomas Foirrest. Kemuncak pengaruh mereka terlihat dengan penguasaan Pulai Pinang oleh Francis Light pada tahun 1786.
Nota
1Misi pedagang negeri di kepulauan Melayu terlihat sepanjang abad ke-18 Masihi. Pada tahun 17737, beberapa orang kapten laut Inggeris telah mengadakan hubungan dagang dengan Terengganu… (Bassett, 1960: 24 -9)

Bibliografi
Disebut senarai rujukan dan disusun langkau dua baris dan ikut abjad
Nama keluarga, tahun terbitan, tajuk buku, tempat terbit dan penerbit
Nama keluarga diikuti nama pengarang dalam singkatan (Andaya, B.W.)
Baris pertama tentang maklumat penerbitan, bermula dari kiri dan baris kedua ditolak tiga bar ke dalam
Permulaan tajuk buku dengan huruf besar diikuti huruf kecil.
Huruf pertama subtajuk dieja dgn huruf besar
Nama khas, awal perkataan huruf besar
Sebahagian besar maklumat dipisahkan oleh tanda titik dan noktah bertindih
Pengarang yang sama dirujuk pada tahun yang sama akan diulang dengan tahun penerbitan – a, b dan seterusnya
Tajuk tesis dan semua rujukan yang diterbitkan akan digaris
Tajuk artikel tidak digaris, tetapi jurnal akan digaris
Bagi artikel, jurnal dan tesis, perlu dinyatakan halaman
Contoh: Alvarez, A. (1970). The savage god: A study of suicide. New York: Random house

CHICAGO
Nota kaki atau nota hujung:
Nota kaki ditulis dengan nama penuh pengarang
Bahan yang diterbitkan digaris atau diitalik
Diletakkan di bahagian bawah setiap halaman atau diakhir penulisan
Disusun mengikut nombor
Dimulai agak ke dalam sedikit seperti paragraf
Kebanyakan maklumat dalam nota kaki dipisahkan oleh koma kecuali maklumat tentang penerbitan yang dinyatakan dalam kurungan
Huruf pertama setiap tajuk buku dieja buruf besar kecuali kata hubung
Nota kaki ditulis langkau sebaris tetapi langkau dua barus antara noa kaki.
Bagi catatan hujung (end notes), nota dalam teks dan catatan hujung ditulis langkau dua baris.
Tidak perlu menggunkan singkatan op.cit dan loc. cit
Jika pengarang sama menulis dua buku, ringkaskan tajuk buku.
Contoh;
Kegiatan pedagang negeri dapat dikesan di Negeri-negeri Melayu sejak awal abad ke-17 Masihi.1 Pedagang negeri juga dikenali sebagai pedagang persendirian2 dan mereka berdagang di luar bidang kuasa Syarikat Hindia Timur Inggeris.3 Aktiviti mereka di Semenanjung Tanah Melayu tertumpu di Kedah, Pahang, Johor, Selangior dan Linggi.4 Antara pedagang negeri yang terkenal pada tahun 1970-an dan 1780-an ialah Francis Light, James Scott dan Thomas Forrest.5 Kemuncak pengaruh mereka terlihat dengan penguasaan Pulai Pinang oleh Francis Light pada tahun 1786.6
-----------
1D.K. Bassett, “European Influence in the Malay Peninsula, 1511-1786”, Journal of Malayan Branch Royal Asiatic Society (JMBRAS), 33, 3, (1960), 16
2Ibid., 19
3H. Furber, John Company at Work, (Cambridge: Cambridge University Press, 1951), 15
4Bassett, 19
5D.K Bassett, “Thomas Forrest an Eighteen Century Mariner”, JMBRAS, 34, 2, (1961), 12
6Bassett, “European Influence”, 26

BIBLIOGRAFI (CHICAGO)
Rujukan disebut bibliografi dan disusun ikut abjad, nama keluarga, tajuk buku, tempat terbitan, penerbit dan tahun terbitan
Bibliografi tidak diberi nombor dan disusun langkau sebaris
Maklumat dipisahkan oleh noktah
Nama keluarga pengarang ditulis lengkap (Andaya, Barbara Watson)
Jika pengarang menulis dua buah buku, buku kedua dan berikutnya akan disusuli dengan garis panjang

Abelard, Peter. Merit and Responsibility; A Study in Greek Values. Oxford: Clarendon Press, 1960
D.K. Bassett, “European Influence in the Malay Peninsula, 1511-1786”, Journal of Malayan Branch Royal Asiatic Society (JMBRAS), 33, 3, 1960
_________ , “Thomas Forrest an Eighteenth Century Mariner”, JMBRAS, 34, 2, 1961


TURABIAN
Nota kaki (KAEDAH PERTAMA)
Nota kaki ditulis nama penuh pengarang diikuti tajuk buku, tempat terbit, penerbit, tarikh terbit dan halaman
Kesemua rujukan yang diterbitkan digaris atau italik
Diletakkan dibahagian bawah setiap halaman dan dimulakan agak ke dalam sedikit seperti paragraf
Disusun ikut nombor urutan
Maklumat dipisahkan oleh tanda koma kecuali tentang penerbitan yang dinyatakan dalam kurungan
Huruf pertama setiap tajuk buku dieja huruf besar kecuali kata hubung
Ditulis langkau sebaris dan dua baris antara nota kaki
Gunakan singkatan ibid untuk rujukan pengarang yang dibuat secara berurutan, jika berbeza halaman dinyatakan halaman selepas ibid. (ibid., hlm. 34)
Rujukan dari pengarang yang sama diselangi rujukan lain dinyatakan nama keluarga pengarang, ringkaskan tajuk buku dan sebutkan halaman
Tidak perlu guna op. cit dan loc. Cit
Nota Kaki (Kaedah kedua);
Dimulakan dengan nama keluarga pengarang, diselangi dengan satu bar.
Tahun terbitan dan diikuti oleh koma dan halaman.
Jika pengarang menghasilkan dua buah buku pada tahun yang sama, perlu dinyatakan, ditulis a, b dan seterusnya.
Kesemua maklumat ini dinyatakan dalam tanda kurung
Contoh:
Perubahan-perubahan yang berlaku di Eropah, pada awal abad ke-15 Masihi telah meletakkan asas bagi kebanyakan perubahan dunia pada abad berikutnya (Green 1970, 24) Renaisans merupakan satu-satunya gerakan intelektual yang menjadi pemangkin kepada perubahan yang lebih besar (Williamson 1964, 5)

Bibliografi
Disusun mengikut abjad dan nama keluarga ditulis dengan lengkap (Andaya, barbara Watson)
Huruf pertama dalam setiap perkataan tajuk buku dieja dalam huruf besar, kecuali kata hubung
Tahun terbit buku diletakkan diakhir
Bibliografi dimulakan di sebelah kiri dan baris kedua dijarakkan drpd baris pertama
Kesemua maklumat tentang penerbitan dipisahkan oleh tanda noktah, koma dan noktah bertindih
Halaman dikemukakan apabila merujuk artikel dalam jurnal atau bab daripada buku atau tesis.
Pengarang yang menulis lebih sebuah buku dibuat tanda panjang (8 bar) diikuti noktah
Buku yang tiada pengarang disusun ikut tajuk buku dan abjad
Rujukan yang diterbitkan digaris atau diitalik.
Tanda kutipan digunakan bagi artikel dan komponen lain yang hanya sebahagian daripada kseluruhan penerbitan
Bibliografi ditulis Bibliografi Terpilih, Senarai Rujukan atau Sumber Rujukan
Contoh;
Seorang pengarang
Tillich, Paul, Systematic Theology. Chicago: University of Chicago Press, 1951.
Dua orang penulis
Houghton, Walter E. dan Stange, G. Robert, Victorian Poetry and Politics. Cambridge: Harvard University Press, 1959.

MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA (MLA)
Nota kaki
Jarang digunakan dalam bidang sains sosial.
Sesuatu petikan disusuli oleh pengarangnya.
Petikan berakhir dengan nombor halaman yang dinyatakan dalam kurungan.
Keterangan sumber lengkap di bahagian bibliografi
Nota kaki diperlukan apabila memerlukan huraian kandungan.
Contoh: Dalam buku History and Education, Paul Nash menyatakan, “Facts do not speak for themselves: They are meaningless and powerless without a human mind to give them shape form, organization, sequence, interrelationship, and significance (10). 4
__________
4Untuk penjelasan lanjut tentang interpritasi dalam sejarah, rujuk Barzun dan Graff (42-56) dan Suntharalingam (28- 40)

MLA… bibliografi
Disebut Senarai Rujukan (Work Cited)
Diletakkan pada bahagian akhir tulisan dan dimulakan dalam halaman baru
Dilangkau dua baris
Rujukan yang melebihi satu baris, maklumat tambahan harus ditolak ke dalam sebanyak 5 bar dari sebelah kiri
Disusun ikut abjad dan nama keluarga ditulis lengkap (Andaya, Barbara Watson)
Buku tiada pengarang dimulakan dengan tajuk buku
MLA… bibliografi
Disusun ikut nama keluarga pengarang, (noktah), tajuk buku (digaris), tempat terbit (noktah bertindih), maklumat penerbit (koma) dan tahun terbitan (noktah).
Pengarang dengan dua buku perlu menggunakan tanda sempang (tiga) diikuti titik kemudian tajuk buku.
Contoh;
Cooperman, Stanley. The Major Works of John Steinback. New York: Monarch, 1964

---. TheNovel of Violence in America. Dallas: Southern Methodist UP, 1976

GAYA DEWAN
Nota kaki
Maklumat yang ada hanya nama penulis, tarikh terbita bahan dan halaman dalam tanda kurungan. Maklumat lengkap bahan rujukan dikemukakan dalam Senarai Rujukan.
Ditaip pada halaman yang sama dengan halaman teks atau akhiran
Dipisahkan daripada teks oleh garis halus sepanjang 2.5 cm
Nombor nota kaki dan bahan nota dicetak separas dan kedudukannya dipisahkan 1cm.
Baris nota berikutnya sejalur dengan ayat pertama nota.
Saiz taip nota kaki ialah 2 point lebih kecil daripada saiz teks.
Penomboran berurutan dan menggunakan nombor baru untuk bab yang baru.
Jika nota melebihi satu halaman, bahan dijadikan nota bab atau nota hujung dan diletakkan dihujung bab.
Contoh:
Wakil-wakil Parti Rakyat Malaysia Kalimantan Utara itu sebenarnya merupakan Parti Rakyat Brunei yang diharamkan penubuhannya oleh kerajaan Brunei. Parti itu, yang telah dibentuk degan restu Parti Rakyat Malaysia Tanah Melayu (PRM), ialah “cawangannya” di Brunei (Ramlah Adam, 1994, hlm. 263). Kehadiran mereka dalam kongres kedua PRM itu, menunjukkan adanya hubungan yang rapat antara kedua-duanya. Hubungan ini akan terus berlanjutan sehingga melibatkan Ahmad Boestamam secara mendalam.7

__________
7. Lihat perbincangan tentang hal ini pada bahagian akhir

Bibliografi
Disusun mengikut abjad, nama keluarga, tahun terbit, tajuk buku, tempat terbit dan penerbit.
Nama penulis atau editor diikuti tanda koma dan tahun terbitan
Tahun terbit diikuti tanda noktah
Judul terbitan dicetak italik dan diikuti noktah.
Bilangan jilid (jil.), bilangan edisi/ cetakan diikuti noktah
Tempat terbit diikuti noktah bertindih diikuti nama penerbit dan noktah.
Jika lebih satu karya, nama penulis diulang dan disusun mengikut urutan tahun terbitan
Pengarang menghasilkan dua karya dalam tahun yang sama, judul karya disusun ikut abjad
Contoh:
Ramlah Adam, 1994. Ahmad Boestamam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Anwar Ridhwan (ed.), 1976. Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957- 1972. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Zulkarnain Abdul Rahman, 1995. “Ekonomi Sungai Ujong 1800 – 1895”. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Universiti Malaya.
Suffian Mansor, Julai 2000. “Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur”. Kertas Kerja yang dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Universiti Malaya.

RUJUKAN DARI INTERNET
CHICAGO (Nota kaki = Bibliografi)
1Tom Wilson, “In the Beginning Was The Word: Social and Economic Factors in Scholarly Electronic Communication”, Kertas Kerja Elvira, 10 April 1995. (23 Mei 2000)

APA
Nota kaki:
(Superfund cleanup acceleration act of 1999, 1999)
Bibliografi:
U.S.Cong. Senate. (1999). Superfund cleanup acceleration act of 1999. Bil Senat 8. Diperolehi pada 16 April 1999 daripada Laman Web Dunia: http.thomas.loc.gov/cgiin/query/2?C105:S.8.html

Turabian
1Sivachandralingam, “Pemikiran dan Penulisan Ilmiah di Universiti”, Kertas kerja yang dibentangkan dalam Bengkel Fasilitator untuk Modul Pengayaan Pembelajaran Pelajar Baru Sesi 1990/2000 di Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, April 1999. Talian Online Internet. Boleh diperoleh daripada (20 Februari 2001).

MLA
Nota kaki dari internet ditulis seperti bahan bercetak
Contoh:
Harnack dan Kleppinger mendefinisikan usenet sebagai “suatu jaringan” (network) yang menyediakan akses untuk kumpulan perbincangan elektronik (newsgroup).
Senarai Rujukan:
Harnack, Andrew dan Eugene, Kleppinger. Online! A Reference Guide to Using Internet Sources. New York. 1997. 26 April 1999. “http://www.indiana.edu/letrs/vwwp/nesbit/balsoc.html”

Latihan Tutorial
Analisis Jurnal Usuluddin dan Jurnal Afkar. Analisis kaedah penulisan artikel yang digunakan.

1 comment:

  1. salam cik nor rahdah.saya student IPTA ingin bertanya mengenai footnote.saya kurang faham tentang footnote ini,adakah cik boleh memberi rjukan footnote yang senang

    ReplyDelete