Thursday, October 22, 2009

KULIAH 3: PROSES PENULISAN ILMIAH

Mencari Topik Penulisan
Menjurus Topik Tulisan
Mencari Sumber bahan dan membuat catatan
Menganalisis, menilai dan mentafsir bahan
Menentukan format dan gaya penulisan
Penulisan
Penyemakan

Mencari topik dan menjurus topik bidang
Mencari topik
Topik mesti baru atau mendekati tajuk daripada perspektif yang lain.
1. Meneliti minat peribadi
2. Berbicara dengan orang lain
3. Menggunakan Imaginasi
4. Membaca terbitan bidang
5. Literature review

Menjuruskan topik tulisan
Apabila memperolehi sesuatu topik, bentuknya belum sempurna. Faktor-faktor ini akan menjadi asas sesuatu tulisan;
1. Khalayak sasaran;
a. Siapa pembaca/ kumpulan sasaran
b. Perkara yang diketahui oleh pembaca tentang subjek atau topik
c. Perkara yang perlu diberitahu kepada pembaca tentang topik.
d. Perkara yang diminati oleh pembaca

2. Tujuan tulisan;
a. Tujuan hujahan
b. Tujuan analisis
c. Tujuan penjelasan
3. Kenyataan tesis
a. Ayat lengkap, bukan frasa atau fragmen
b. Ayat yang menyatakan pendirian atau pendekatan tertentu
c. Ayat itu memerihalkan arah perbincangan penulis
d. Ayat itu menonjolkan subjek yang wajar dikaji.

4.Topik bidang penulis:
- Tulis tentang apa yang diketahui oleh penulis dan apa yang ingin diketahui.
5. ancang model yang dipilih untuk mencerakin isi;
- model sistem: rangka kasar isi dan susun idea dan isi mengikut kepentingan
dan sub-idea/isi
- model dialektika: penulisan perbincangan dan perbahasan tentang pelbagai
isu semasa/ membahaskan persoalan abstrak dan bersifat falsafah spt.
Perpaduan, persahabatan dll. Mencari jawapan terhadap persoalan yang timbul
- Model hipotesis: model saintifik untuk menghurai dan menggarap keseluruhan
maklumat dan idea yang dihimpun. Sesuai untuk tesis, disertasi dan laporan
penyelidikan.
Guna struktur sistematik;
kenalpasti masalah - ungkapkan pernyataan tajuk - tajuk diselidiki - kumpul data pelbagai sumber - teori/hipotesis utk menjelaskan fenomena tajuk - analisa data utk sahkan hipotesis - kesimpulan
- Model Gabungan: kombinasi ketiga-tiga model. Sesuai utk penulisan jurnal, tesis dan laporan.
Model sistem (rajah1)
Peta Minda
Rangka asas
Pengenalan
Isi 1
Isi 2
Isi 3
Isi 4
Isi 5
Kesimpulan

Mencari sumber bahan dan membuat catatan
Sebelum membuat penyelidikan, penyiasatan perlu dilakukan untuk mencari bahan yang berkaitan dengan sesuatu topik atau dikatakan literature review
1. Apakah jenis penyelidikan yang pernah dilakukan dalam bidang itu?
2. Apakah yag ditemui dalam kajian-kajian sebelum ini?
3. Apakah syor atau cadangan yang dikemukakan oleh pengkaji untuk kajian masa depan?
4. Apakah yang belum dikaji lagi?
5. Bagaimanakah kajian boleh meningkatkan pengetahuan kita dalam bidang itu?
6. Apakah kaedah penyelidikan yang digunakan dalam kajian masa lalu?
Mencari bahan
Perpustakaan
- buku, majalah,makalah dll
a. Sistem kad katalog
b. Sistem pengkalan data
c. Mikrofilem
d. Opac
Observasi
Wawancara
Soalselidik
Laman Web
Eksperimen
Kes
Membuat Catatan
Untuk tujuan ingatan.
Bentuk catatan;
- sistem kad
- fotostate
- Komputer bimbit
Perkara dicatat;
- Nama penulis
- Judul rujukan
- Nama terbitan
- Nombor panggilan perpustakaan
- Lokasi bahan
- Catatan peribadi tentang kandungan bahan yang penting.
- Kesesuaian bahan untuk bahagian/ topik yang berkaitan.

Menganalisis, menilai dan mentafsir bahan
Sebelum memilih kaedah analisis, perkara-perkara berikut perlu diteliti;
1. Bahan yang hendak diteliti
2. Kaedah yang telah digunakan oleh pengkaji lain.
3. Tempoh masa dan kos yang terlibat
Proses Analisis bahan
Proses menilai data – mengadun/ menganalisis data – membuat pentafsiran data dan analisis. Data ialah sebarang maklumat – angka, fakta, persepsi dll yang dikumpul untuk dianalisis.
Sumber Data – Sumber primary dan sumber sekunder
Sumber primary – kaitan langsung dengan subjek kajian – temubual, observasi, laporan, autobiografi, diari, fail, artifak, tesis, minit mesyuarat, catatan pengembara dan karya asal pengarang. Sumber sekunder – sumber perantara subjek yang dikaji – ulasan, makalah, buku-buku ilmiah.
Sumber autoritatif – tulisan klasik atau tokoh yang sudah establish atau tokoh pengkaji sesutu bidang secara intensif dan ekstensif dan diakui keilmuannya – Imam al-Ghazali, al-Shafi’I, Abu Yusuf, Ahmad Ibrahim (undang-undang). Khoo Kay Kim (Sejarah Malaysia) dll.
Sumber tidak berautoriti – penulisan dari yang tidak dikenali dalam bidang-bidang berkenaan.

Laman Web – rasmi sahaja dari badan-badan kerajaan dan Ngo/ swasta tetapi memerlukan sokongan lain – catat nama badan pemilik laman, tajuk makalah, tarikh dipetik, alamat laman – sering dipinda dan diperbaharui.
Penilaian data/ bahan
Disebut kritikan data yang dilakukan pada dua peringkat; 1. Kritikan luaran – ketulinan dan kekuatan sumber data – kaedah penetapan hukum: tarjih, takhsis dan nasakh.
a. Tarjih – memperbandingkan asal-usul teks - bila dihasilkan, oleh siapa, siapa sebenarnya penulis dalam konteks ilmu dan zamannya (tentukan mana sumber yang paling kuat).

b. Takhsis – menilai dari sudut maksud umum atau khusus – adakah kenyataan bersifat umum itu mempunyai penjelasan yang khusus? Tulisan untuk masyarakat umum atau untuk masyarakat akademik? – bahan yang perlu dirujuk untuk masyarakat akademik kerana sumber dinyatakan dengan jelas, perbincangan objektif dan mengikut peraturan akademik yang lazim.
Sambungan- penilaian bahan
c. Nasakh – menilai kekinian teks – menilai pendapat ulamak yang berbeza mengikut zaman, pengetahuan, tempat dan pengalaman. Perbezaan tarikh zaman akan membolehkan pembaca memperbandingkan pendapat2 berdasarkan zaman dan keadaan. 2. Kritikan dalaman – menilai ketepatan maklumat yang ada dalam dokumen berkenaan – cara membuat rujukan kepada pelbagai sumber mengenai maklumat yang sama, kesepakatan sumber tentang fakta, penjelasan konsep mengikut zaman dan budaya.
Analisis Data
Kaedah induktif dan deduktif dijelaskan. 1. Kaedah induktif/ induktif- generatif – semua maklumat dikumpul bagi menghurai fenomena kajian dan dicari hubungan-hubungan fakta-fakta atau keterangan yang terkumpul untuk mengenali bentuk-bentuk atau untuk merumuskan sesuatu gagasan fikiran.

2. Kaedah deduktif – Penyelidik menggunakan teori atau gagasan fikiran yang ada bagi membantu mengumpul data dan menjelaskan fenomena kajian untuk dibandingkan dengan yang berlaku – aplikasi teori dalam menyelesaikan masalah.
3. Analisis data – membanding, mengkategori dan menyusun data untuk menjelaskan sesuatu keadaan, membuktikan hipotesis atau menjawab soalan. Maklumat yang diperolehi dibandingkan dan ditentukan keabsahannya.

4. Pengkategorian – melakukan pemisahan data dalam kumpulan yang mempunyai ciri yang sama.
Eg. Kategori sebab dan kesan. – pemecahan kategori besar kepada yang lebih kecil – kaedah ini memerlukan sifat kritis. 5. Penyusunan fakta –menghurai atau menjelaskan maksud-maksud tertentu – peristiwa disusun mengikut kronologi untuk jelaskan perjalanan sejarah atau bermula dengan fakta yang kuat kepada fakta yang kurang kuat.
Penafsiran Data
Penafsiran data memerlukan kekuatan dan kekritisan pemikiran dalam memahami apa yang berlaku di sebalik data yang terkumpul. a. Data Kuantitatif – kaedah statistik b. Data kualitatif – keupayaan mental menanggap masalah kajian – menggunakan soalan mengapa.

Kekuatan Analisis Kekuatan analisis kualitatif diukur dari pengumpulan data, kelengkapan, kekuatan data dan relevansi data, kesesuaian kaedah, sumber primari atau autoriti.


Masalah dalam Analisis Data 1. Data khusus dikumpul untuk menjelaskan keadaan yang umum. 2. Data dikumpul tidak seimbang – Data lain /sampingan melebihi data utama. 3. Pengkategorian tidak dilakukan dengan cermat 4. Pengkaji tidak memahami betul-betul teori atau pemikiran yang digunakan. 5. Memahami data secara luaran sahaja – kemuka data tanpa analisis atau hanya berdasarkan persepsi awalnya sahaja. 6. Analisa tidak berasas,. Tidak tersusun dan tidak rasional- tidak ke arah objektif kajian. 7. Tidak selaras antara objektif, analisis, rumusan dan cadangan yang dikemukakan.
Analisis Data dlm SPSS
Statistical Package For Social Science – pakej statistik untuk menganalisis data dalam bidang sains sosial
Penggunaannya bukan sahaja untuk memasukkan data dan menganalisis bahkan mampu mengemukakan carta dan grafik menarik bersesuaian dengan penemuan kajian.
Data biasanya dalam bentuk borang soal selidik yang dibentuk sesuai dengan tujuan kajian.

Fungsi SPSS;
- memasuk dan mengedit data
- memanipulasi data
- meringkaskan data (Jadual taburan kekerapan, secara deskriptif, jadual silang)
- Membentuk dan mengedit carta (carta palang,graf garis)
- memilih ujian statistik (kajian perbandingan, kajian perkaitan ) kaedah nominal (no mewakili), ordinal (tahap kepuasan), interval (skala susunan), ratio (data diukur dgn nilai sebenar pemboleh ubah)

Analisis data menggunakan NVIVO 8
NVIVO 8 digunakan untuk menganalisis data kualitatif – interview, literature review, teks penulisan, teks ucapan
Data dianalisis secara manual terlebih dahulu, ditaip semula/ discan dan dimasukkan dlm sistem untuk dianalisis
Penemuan diperolehi mengikut peratusan kekerapan penggunaan
Rujukan
1. John. E. Jordon, (1965), Using Rhetoric, New York: Harper & Row Publishers
2. (2001), Buku Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam
3.Sivachandralingam Sundara Raja (2001) Pemikiran dan Penulisan Ilmiah, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.
4.Zukarnain Zakaria dan Hishamuddin Md Som (2001) Analisis Data Menggunakan SPSS WINDOWS, Skudai: Penerbit UTM
5.Md. Sidin Ahmad Ishak dan Mus Chairil Samani, (1996), Strategi Penulisan: Panduan Khusus Kepada Penulisan, Universiti Kebangsaan Malaysia: Jabatan Komunikasi
6. Mohd. Azhar Abd. Hamid dan rakan-rakan, (2001), pengenalan kepada Penulisan Ilmiah, Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.Latihan tutorial
Jelaskan fungsi SPSS dan NVIVO 8 dalam penyelidikan.
Bentangkan dalam kelas tutorial

No comments:

Post a Comment