Thursday, October 22, 2009

KULIAH 6: PENULISAN ESEI AKADEMIK

PENULISAN ESEI AKADEMIK
Penulisan ilmiah dan formal dari segi bentuk dan gaya bahasa.
Untuk tujuan akademik dan pembelajaran.
Tajuk yang dipilih mestilah serius dan bersifat semasa mengikut bidang pelajaran masing-masing.
Rujukan diperlukan untuk sokongan, penerangan, hujahan dan pembuktian.


CIRI-CIRI PENULISAN ESEI
Pengitlakan (pernyataan) – dikemukakan dalam esei mengikut pertimbangan minda yang matang hasil pembacaan dan pengalaman serta pengamatan terhadap fenomena yang berlaku.
Sokongan, penerangan dan hujahan - sebarang pengitlakan memerlukan sokongan yang mantap agar pembaca meyakini pernyataan penulis
Penulis menjurus kepada subjek yang dibincangkan atau bidang yang dipilih.
Ayat-ayat yang membina penulisan esei – ayat yang jelas, mudah dibaca atau menggunakan ayat aktif supaya cepat bergerak dari satu idea ke idea seterusnya – pembaca hanya mahu mencari isi kandungan dan hujahan penulis sahaja. Pembaca tidak mementingkan unsur-unsur penyampaian penulisan.
Analisa terhadap subjek yang dibincangkan buat dengan berhati-hati, menekankan kebenaran, mengandungi kenyataan dan penerangan yang jelas- penganalisaan berdasarkan data kajian – penemuan dijelaskan dan dihuraikan dengan pembuktian – kemahiran menganalisa amat berguna

Bahan-bahan bersifat kompleks tetapi kelihatan mudah dengan penggunaan analogi dan imej2 yang jelas- konsep yang sukar dijelaskan
Idea dikemukakan ialah idea baru yang melibatkan kemanusiaan, kebudayaan, masyarakat, sejarah atau idea lama tetapi dilihat dari perspektif yang baru
Esei juga mungkin satu penilaian semula terhadap pendapat orang lain atau sekadar penyelarasan terhadap fakta yang sedia ada.
Khalayak – pensyarah, pengkaji, mahasiswa

PENULISAN ESEI AKADEMIK
Fokus tajuk esei
Bidang
Pendefinisian konsep dari pelbagai sarjana
Isi
Penemuan kajian
Perbahasan para ilmuan tentang isu yang diperkatakan
Carta/ Jadual
Penutup
End note/ footnote/ sidenote
Senarai rujukan
Jumlah halaman – 10 – 15 halaman

LAPORAN PENYELIDIKAN
Bentuk hasil penyelidikan yang mempunyai format tertentu.
Mengandungi latar belakang masalah, literature review, hipotesis kajian, metodologi kajian, analisis kajian/ penemuan dan kesimpulan.
Laporan ditulis dalam Latihan Ilmiah, Disertasi, Tesis dan Kertas Kerja Pembentangan
Ditulis dalam 5- 8 bab (10k – 60k patah perkataan/ 50 – 300 halaman)

No comments:

Post a Comment